قلّک نور احسان

 

قلک نور احسان

یکی از راه های همیاری با نور احسان، دریافت قلّک است. شما میتوانید کمک های نقدی خود را به تدریج در این قلّک ها بریزید و از این طریق به مددجویان نور احسان کمک کنید.