نحوه همیاری با نور احسان

      چگونه با بنیاد خیریه نور احسان همیاری کنم؟

*  ارائه کمک­های نقدی، با پرداخت حق عضویت ماهانه / پرداخت­های مقطعی و همت عالی / صدقات، نذر، فطریه، کفاره، هزینه قربانی گوسفند، مبالغ جمع ­آوری شده در قلک­های نور احسان

* پرداخت ماهیانه هزینه تعیین شده به عنوان حامی اختصاصی یک یا چند نفر از فرزندان بنیاد خیریه نور احسان

* اهدای کمک­های غیرنقدی شامل: گوشت و دیگر مواد غذایی، لباس و لوازم منزل و …

   پرداخت نقدی  از طریق:

* شماره کارت بانک اقتصاد نوین:

6274121153640487

* شماره حساب بانک ملی. شعبه دیباجی. کد 233:

0106363806005

* شبا:

IR840170000000106363806005