دو قدم مانده به آغاز بهار

سال ها به پايان ميرسند اما محبت ها، عشق ها و كمك ها ماندگارند؛ به پايان نميرسند تا از جايى دوباره شروع شوند. نور احسان پیشاپيش سال نو را شادباش ميگويد . باشد که در اين سال، عشق و محبت افزون، و دستمان در دست هم باشد براى دوستی و یاری همنوعان.(ژانتین…