معاملۀ نیکی

زندگی، بازار داد و ستد است؛ هر چه بکاریم، همان را درو می کنیم. عشق، از عشق می زاید و مهر، از مهر. پس در پی نیکویی رساندن باشیم؛ که خداوند، دوستدار نیکوکاران است. نیکوکاری، جلوه ای از عشق است؛ زیرا که عشق، دیگرخواهی ست. روزگار ما، کارزار نیکی و…

دستهایم پینه بسته

دست هايم پينه بسته، نگاهم عشق، بوي تن عاطفه مادري، شانه هايم خم شده، خ س ت گ ي عشق رنگ قالي، كوزه هاي سفالي عمر بوي نان، بوي كاه گلي زندگيم لحظه اي، صبرم خدايي ترك دستانم راز انسانيت، اميدم قشقايي اما هيچ كس از من نپرسيد..... موهايت چرا…